หลักสูตร NAUI Instructor Training Course(ITC)        หลักสูตร NAUI Instructor Training Course (ITC) ได้รับการออกแบบมาเพื่อฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติในการสอนการดำน้ำแบบ SCUBA Diving ตามมาตรฐานของ NAUI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

        หลักสูตร ITC อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเรียกว่า Instructor Training Program (ITP) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการฝึกฝน พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วม ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับระดับความรู้ ความเอาใจใส่ และเวลาที่ผู้เข้าร่วมการฝึกสามารถให้ได้

        ส่วนที่สองของหลักสูตร ITC เรียกว่า Instructor Qualification Program (IQP) คือการสอบขั้นสุดท้าย เพื่อทำการประเมินความสามารถของผู้เข้าร่วม เมื่อผู้เข้าร่วมสามารถผ่านขั้นตอนนี้ได้ ก็จะสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกระดับ Instructor ของ NAUI ได้ และสามารถทำการสอนและออกบัตรดำน้ำให้กับนักเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ได้โดยอิสระ ตามนโยบาย และมาตรฐานที่ NAUI ได้กำหนดเอาไว้
คุณสมบัติของผู้เรียน

- อายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์

- เป็นนักดำน้ำที่ได้รับการรับรอง (Certified) ระดับ NAUI Assistant Instructor, NAUI Divemaster หรือ ระดับเทียบเท่าจากสถาบันดำน้ำอื่นเป็นอย่างน้อย (เช่น PADI Divemaster หรือ Assistant Instructor, SSI Dive Controller Specialist เป็นต้น) ที่ผ่านโปรแกรม NAUI Familiarization, Instruction and Testing (NAUI FIT) ไม่เกิน 1 ปี

- มีประสบการณ์ในการดำน้ำแบบ scuba ในแหล่งดำน้ำต่าง ๆ ที่มีสภาพแวดล้อม ความลึก และกิจกรรมหลากหลาย จำนวนอย่างน้อย 100 log dives

- มีใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงสามารถดำน้ำได้โดยปราศจากเงื่อนไข โดยใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 12 เดือน และได้รับการรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบประกอบโรคศิลป์
กำหนดการและค่าใช้จ่าย


        เนื่องจากการฝึกในหลักสูตรนี้ ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ทัศนคติ รวมถึงการเอาใจใส่ของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก ดังนั้นเวลาที่ใช้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจึงอาจแตกต่างกันไป

       นอกจากนี้การจ่ายเงินไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถผ่านการสอบ ได้รับการรับรองให้เป็น NAUI Instructor ตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น หากแต่เป็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วม ดังนั้นรบกวนติดต่อสอบถามข้อมูลและข้อสงสัยเพิ่มเติมสถานที่เรียน

ซ. พัฒนาการ 65 (สโมสร สระว่ายน้ำ หมู่บ้านผาสุก)

ดูแผนที่